สถาบันการเงิน สินเชื่อ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จำกัด

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)